Back to bug 58561

Who When What Removed Added
mixal11 2017-08-03 09:55:19 UTC CC mixal11
jon.douglas 2017-08-03 15:32:13 UTC Status NEW NEEDINFO
CC jon.douglas
mixal11 2017-08-03 15:55:49 UTC Attachment #24011 Attachment is obsolete 0 1
dean.ellis 2017-08-07 13:17:03 UTC Target Milestone --- 15.5
Priority --- High
jonp 2017-08-28 17:27:22 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
CC jonp
Resolution --- DUPLICATE

Back to bug 58561