Back to bug 5633

Who When What Removed Added
vargaz 2012-06-14 17:48:17 UTC CC vargaz
vargaz 2012-06-24 16:46:14 UTC Status NEW NEEDINFO
ludovic 2017-07-07 18:45:42 UTC Resolution --- NORESPONSE
CC ludovic
Status NEEDINFO RESOLVED

Back to bug 5633