Back to bug 55382

Who When What Removed Added
vargaz 2017-04-20 17:31:51 UTC CC vargaz
kumpera 2017-04-21 22:05:30 UTC CC kumpera
Status NEW NEEDINFO
ludovic 2017-07-07 19:36:58 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
Resolution --- NORESPONSE
CC ludovic

Back to bug 55382