Back to bug 4729

Who When What Removed Added
vargaz 2012-05-02 20:06:21 UTC CC vargaz
vargaz 2012-06-01 09:19:09 UTC Status NEW NEEDINFO
ludovic 2017-07-07 18:42:21 UTC CC ludovic
Status NEEDINFO RESOLVED
Resolution --- NORESPONSE

Back to bug 4729