Back to bug 36000

Who When What Removed Added
ashley.gazich 2015-11-18 17:14:05 UTC CC ashley.gazich, brendan.zagaeski, chrisntr, dominic
Tags BZCU
kumpera 2015-11-18 19:31:42 UTC Status NEW NEEDINFO
vargaz 2015-11-19 00:58:01 UTC Status NEEDINFO REOPENED
vargaz 2015-11-19 02:01:49 UTC Status REOPENED RESOLVED
Resolution --- FIXED
brendan.zagaeski 2015-11-19 17:41:09 UTC Version XI 9.1 (iOS 9.1) XI 9.2
arpitj 2015-11-23 08:58:29 UTC Status RESOLVED VERIFIED
CC arpitj

Back to bug 36000