Back to bug 34314

Who When What Removed Added
pokorra.mailinglists 2016-01-02 17:51:39 UTC CC timotheus.pokorra
matthias 2016-01-03 21:39:23 UTC Status NEW IN_PROGRESS
matthias 2016-03-31 17:58:08 UTC Resolution --- FIXED
Status IN_PROGRESS RESOLVED

Back to bug 34314