Back to bug 2772

Who When What Removed Added
vargaz 2012-01-09 13:06:17 UTC CC vargaz
vargaz 2012-01-16 14:01:51 UTC Status NEW NEEDINFO
vargaz 2012-01-16 14:40:53 UTC Status NEEDINFO NEW
vargaz 2012-01-24 00:25:44 UTC Status NEW NEEDINFO
kumpera 2012-04-22 22:07:21 UTC Status NEEDINFO RESOLVED
CC kumpera
Resolution --- FIXED

Back to bug 2772