Back to bug 25937

Who When What Removed Added
timothy.risi 2015-01-19 20:05:49 UTC CC timothy.risi
Target Milestone --- 2.0.x
chris.hamons 2015-02-17 08:59:29 UTC Status NEW NEEDINFO
mohitk 2015-02-17 09:15:49 UTC Priority --- Normal
CC mohitk
alexei 2015-02-17 11:16:22 UTC CC alexei
bart.king 2015-02-18 12:57:05 UTC CC xamarin
chris.hamons 2015-02-18 14:22:25 UTC Status NEEDINFO CONFIRMED
chris.hamons 2015-03-13 16:58:38 UTC Target Milestone 2.0.x 2.2.0
timothy.risi 2015-03-18 18:18:00 UTC Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 25937