Back to bug 17606

Who When What Removed Added
masafa 2014-02-05 05:13:33 UTC Assignee bugzilla kumpera
vargaz 2014-02-18 10:46:29 UTC CC vargaz
vargaz 2014-02-26 16:18:49 UTC Status NEW RESOLVED
Resolution --- FIXED
vargaz 2014-02-27 12:38:07 UTC Status RESOLVED REOPENED
Resolution FIXED ---
vargaz 2014-12-01 04:31:13 UTC Status REOPENED RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 17606